پرداخت ها در فوتبالیکا به آسانی انجام می شود.

هر گونه وجهی که کاربر پرداخت می کند یا هر وجهی که به عنوان جایزه به شرکت کنندگان پرداخت می شود، در سریع ترین زمان ممکن انجام می پذیرد.