ثبت نام و ورود به این وب سایت و اپلیکیشن و استفاده از بخش بزرگی از محتوای دانشنامه ی فوتبال به شکل رایگان برای کاربران عرضه می شود.

کسانی که تمایل داشته باشند در مسابقه ی پیش بینی شرکت کنند، باتوجه به تعداد انتخاب های خود، مبلغی جزیی را پرداخت می کنند که این مبالغ در پایان هر روز با درصدهای از پیش تعیین شده، بین نفرات اول و دوم تقسیم خواهد شد.