در فوتبالیکا اصل بر شفافیت مالی بنا نهاده شده است.

از همین رو برندگان هر روز، بدون شرکت در قرعه کشی و برمبنای امتیازهای کسب شده انتخاب می شوند.

برنده یا برندگانی که بیشترین امتیاز را به دست بیاورند در پایان هر روز جایزه ی نفر یا نفرات اول را از آن خود می کنند و به فرد یا افرادی که امتیاز دوم را از آن خود می کنند، جایزه ی نفر دوم تعلق می گیرد.