ممکن است بعضی افراد در زمینه ی پیش بینی رقابت های ورزشی چندان موفق نباشند، اما علاقه مند باشند در این گونه مسابقه ها شرکت کنند.

بخشی از دانشنامه ی فوتبالیکا نیز مسابقه ی پیش بینی رویدادهای فوتبالی است.

فوتبالیکا این شانس را برای این دسته شرکت کنندگان قائل شده تا بتوانند در پایان هر ماه بخشی از هزینه های خود را دریافت کنند.